Бюлетин

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с позиция за енергийните характеристики на сградите

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) изпратиха днес до медиите писмо, в което дават пояснения по разпространеното прессъобщение на Камара на архитектите в България (КАБ) от 1-ви декември т.г. Според представителите на КИИП, въпросното прессъобщение съдържа неточности и несъответствие с тяхното мнението.

От Камарата съобщават:

На 28.11.2022 г. КИИП участва със свои представители в заседанието на Комисията по нормативна уредба в КАБ. На заседанието мненията на КИИП и КАБ съвпаднаха единствено по нуждата от отлагане на влизането в сила на „Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (ДВ, бр. 92 от 18.11.2022)“, издадена от МРРБ. С оглед успешното приключване на проектите в заварено положение и подготовката за работа по обновените правила за оценка на потреблението на енергия в сградите, КИИП и КАБ са единодушни за необходимостта от отлагане на влизането в сила на Наредбата. На заседанието КИИП не подкрепи КАБ и БАИС (Българската асоциация за изолации в строителството) в искането им за нова наредба, алтернатива на Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022. КИИП счита това предложение на КАБ и БАИС за несъответстващо на действащите български и европейски нормативни документи.

В писмото се посочва още, че Наредбата е с високо обществено значение за предстоящите оперативни програми, за изпълнение на проектите по енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост, както за всяка друга финансираща национална или международна програма. Като неточно от КИИП посочват твърдението, че „браншът е единодушен, че наредбата е разработена и приета в необосновано кратък срок без да се потърси мнението на специалистите от професионалните организации“:

Подчертаваме, че КИИП участва активно в общественото обсъждане на нормативния акт в действително по-краткия, но мотивиран от МРРБ 14-дневен срок за консултации. По наше мнение този срок беше напълно достатъчен за запознаване и даване на професионални становищата по наредбата от инженери от НПС „ОВКХТТГ“, които добре познават и работят с техническата материя на наредбата, като някои от тях имат 30 годишен опит в прилагането на енергийната ефективност в инвестиционното проектиране. Такива инженери притежават необходимата професионална компетентност и експертиза и упражняват регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, за която има разписани ясни правила, включително свързани с енергийната ефективност. В периода на общественото обсъждане експертите на КИИП се запознаха с проекта на наредбата и направиха обосновани инженерно-технически предложения по текстовете, повечето от които са приети в окончателния вид на Наредбата.

По този начин от КИИП определят като професионална незаинтересованост неучастието на КАБ в срока на общественото обсъждане на наредбата. Според тях, са неоснователни появилите се впоследствие отрицателни изявления на КАБ по отношение нормативния акт. След детайлните разяснения от страна на МРРБ, Наредбата се възприема подчертано позитивно от основни браншови организации на участници по нейното прилагане в практиката, се посочват още в позицията на КИИП.

Още от Built.bg:  Продажбите на електромобили остават силни на глобално ниво

В подкрепа на посоченото по-горе, от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране излагат следните аргументи:

От 13 години тази техническа наредба (въпреки промените в името, обема на стандартите или правното основание за приемането й), регламентира европейските технически изисквания към енергийните характеристики на сградите. Настоящото й издаване като нова наредба през м. 11.2022 г. не променя нито инженерната й същност, нито философията спрямо  предходни версии на наредбата, по същият начин както Директива 2010/31/ЕС е последователна в своята същност, философия и цели. Отговорно твърдим, че тази българска наредба е ясно разпознаваема сред професионалната общност на КИИП, както и сред фирмите, които извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в България. Всеки опит наредбата да се отклони от основните й цели, обхват и съдържание е в противоречие с Европейското право и стандарти, чиито технически правила наредбата въвежда.

Снимка: МРРБ

От КИИП посочват още, че не подкрепят всяко разпространяващо се мнение, че тази наредба е закъсняла и „не отразява европейските изисквания и стандарти“. Точно обратното – на проведените две срещи с браншови организации по инициатива на министъра на МРРБ, мотивите за влизане в сила на нормативния акт без отлагане и неговата огромна роля за прилагане на Европейското право са били точно изяснени.

При последвалите  2-дневни опреснителни обучения за браншови организации се изясниха всички нови моменти в актуализираните технически норми и съответствието им с действащите изменения в Директива 2010/31/ЕС. Считаме за необосновано твърдението на БАИС, разпространено от КАБ, че наредбата „след няколко месеца няма да отговаря на европейските директиви“. В тази връзка обръщаме внимание на всички професионални общности за следното: От електронната страница на Европейската комисия е видно, че в момента се извършва поредна ревизия на Директива 2010/31/ЕС и тя все още е в процес на дискусии в рамките на Съвета на Европейския съюз, като проектът на тези изменения все още не е разглеждан дори на първо четене в Европейския парламент. При хипотезата, че това ще се случи в рамките на Чешкото председателство на Съвета или през следващия Европейски семестър, от държавите членки ще се изисква да изпълнят задължението за хармонизация на националните си законодателства в съответствие с целта за декарбонизация на сградите и изискванията за нулеви емисии в периода 2030-2050г. Дотогава актуализираната българска наредба за енергийни характеристики, заедно с други свързани наредби по прилагане на Закона за енергийната ефективност, ще осигурява стабилна нормативна основа в съответствие с действащите регламенти, директиви и европейските стандарти. Ето защо считаме, че всеки опит за злепоставяне сред обществото на обновените норми и правила за енергийна ефективност на сградите, на прага на предстоящите програми, не подпомага за издигане на европейския имидж на България, нейните институции и професионалните организации, от които се очаква много труд, експертиза и отговорност.

КИИП поддържа становището за отлагане на влизането в сила на Наредба № РД-02-20-3/09.11.2022 и предлага изменение на вече приетата Наредба в Преходните и заключителни разпоредби, като се приеме отлагане на влизането й в сила с един месец.

Още от Built.bg:  Най-големият център за ново медийно изкуство в Югоизточна Европа е в Румъния

В заключение от КИИП посочват, че неточни твърдения, водещи до противопоставяне и нелоялна проектантска практика, не подпомагат дейността на българските институции и професионални организации. Също така определят актуализирането на Наредба № РД-02-20-3 / 09.11.2022 като ключово за укрепване на правната рамка за енергийните характеристики на сградите.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам